Viestinnän kunto-ohjelma

Hyvin suunniteltu on puoliksi mitattu

 • Tehdäänkö teillä viestintää, jonka vaikuttavuus on epäselvää?
 • Haluatko näkemystä viestinnän painopistealueisiin ja teemoihin?
 • Ottaako nykyinen viestintäsuunnitelma kantaa mittareihin?
 • Mitataanko organisaatiossanne viestintää vieläkin mainosarvoilla (AVE)?
 • Tarvitsetko vahvemman oikeutuksen organisaatiossasi viestintätoiminnoille?

Viestinnän kunto-ohjelma auttaa kasvattamaan organisaatiosi viestinnällisiä muskeleita tavoitteellisilla toimenpiteillä. Kunto-ohjelma on viestintäsuunnitelma, jossa huomioidaan vahvasti tavoitteet ja mittarit sekä annetaan keinoja tuloksellisuuden seurantaan. Lisäksi määritetään, miten usein ja millä tavoin viestinnän tuloksellisuutta arvioidaan.

Viestinnän kunto-ohjelma on organisaation arjessa elävä viestintäsuunnitelma, jonka avulla viestinnän avulla saadut organisaatiolliset ja liiketoiminnalliset saavutukset ovat paremmin todennettavissa.

Autamme teitä rakentamaan organisaation tavoitteista kumpuavat viestinnän tavoitteet SMARTin (specific, measurable, achievable, relevant ja time-bound) mukaisesti.

Optiot:

Viestinnän kuntokartoituksella aloitat viestinnän kunnonkohotuksen toden teolla. Ennen kunto-ohjelmaa tehty kartoitus selvittää organisaatiosi tunnettuutta ja mainetta sekä viestinnällistä nykytilaa.

Jatkuvalla viestinnän kuukausiretainerilla saat ulkopuolista perspektiiviä ja konkreettiset lisäkädet arjen viestintään.

Mitä saat kunto-ohjelmasta

 • Viestintäsuunnitelman, joka on väkevämpi osa arjen tekemistä
 • Aikataulun, etapit ja toimenpiteiden vastuujaon
 • Viestintäsuunnitelman toteutettuna sinulle sopivalle alustalle: esimerkiksi Trello, Excel tai Bootcamp
 • Selkeät viestinnän tavoitteet ja mittarit
 • Keinoja todentaa viestinnän vaikuttavuutta organisaatiossasi
 • Tapoja arvioida mittareita ja tuloksellisuutta esimerkiksi vuositasolla
 • OPTIO: viestinnän kuntokartoitus viestinnän nykytilan selvittämiseksi. Alkaen 3 000 € + alv
 • OPTIO: viestinnän jatkuva kuukausiretainer tavoitteellisen viestinnän toteuttamiseksi. Alkaen 2 500 € + alv / kuukaudessa.

 

Kunto-ohjelman hinta
6 900 € + alv 

Alkutapaaminen ja suunnitelman läpikäynti voidaan toteuttaa halutessa joko Teams– tai Zoom-palaverina.  

Mikä on viestinnän kunto-ohjelma?

Viestinnän kunto-ohjelma lisää enemmän tavoitteellisuutta perinteiseen viestintäsuunnitelmaan. Viestinnän kunto-ohjelma perustuu AMEC Integrated Evaluation Framework -mallin mukaiseen ajatteluun, jossa viestintätoimenpiteiden perinteisen suunnittelun rinnalla mietitään samanaikaisesti myös seurannan ja arvioinnin vaiheita.

Viestinnän tuloksellisuus voidaan nähdä koko arvoketjussa, esimerkiksi ansaitun medianäkyvyyden vaikutuksena verkkosivujen kävijämääriin tai asiakaspalautteiden äänensävyyn. Varsinaisia viestinnän tavoitteita unohtamatta!

Miten viestinnän kunto-ohjelma rakennetaan konkreettisesti?

Käymme aloituspalaverissa läpi organisaatiollisia ja viestinnällisiä tavoitteita, joita organisaatiolle on asetettu. Tarkastelemme viestinnän keskeisiä kohderyhmiä ja suunnitelman ajanjaksolle tärkeitä teemoja sekä organisaation sisäisestä että ulkoisesta näkökulmasta. Muun muassa näiden tietojen avulla rakennamme ehdotuksemme viestinnän kunto-ohjelmasta, joka esitellään kunto-ohjelman avauspalaverissa.

Miksi viestintäsuunnitelmaan kannattaa ottaa ulkopuolista apua?

On helppo sortua päivittämään viestinnän vuosikelloa vuodesta toiseen. Vaikka omassa yhtiössä tai sen liiketoimintakentässä ei olisikaan tapahtunut suuria muutoksia, niin viestintäsuunnitelmaa kannattaa avata ulkopuolisen avulla. Tämä auttaa lähtökohtaisesti parempaan dialogiin ympäröivän maailman kanssa.

Voiko viestinnän kunto-ohjelmaa käyttää myös projekteihin ja kampanjoihin?

Voi. Tällöin kokonaisuudelle voidaan rakentaa selkeä alku- ja päätepiste sekä välietapit. Halutessa voimme räätälöidä kunto-ohjelmaa käyttötarpeenne mukaan.

Miten viestinnän vaikuttavuutta voi mitata?

Viestintää ei yleensä voi mitata suoritteilla tai niiden suorilla seurauksilla. Vaikutuksien mittaaminen on usein yhdistelmä sekä määrällisiä että laadullisia metodeja. Viestinnän vaikuttavuuden mittaamisessa on tärkeää myös valita sopivat mittarit etukäteen. Koska tavoitteet on hyvä rajata jo suunnittelun alkuvaiheessa, voidaan hyvin myös määrittää sopivat mittarit. Tällöin mittareiden määrä ei korvaa niiden tuottamaa laatua.

Miksi mainosarvo ei ole viestinnän sopiva mittari?

Mainosarvo eli AVE (advertising value equivalency) on perinteinen ansaitun medianäkyvyyden mittari. Vaikka AVE antaakin vaivattoman euromääräisen mittarin näkyvyydelle, se ei ota kantaa näkyvyyden laatuun tai siihen, edistääkö näkyvyys esimerkiksi organisaation toiminnallisia tavoitteita. Viestintä- ja PR-ala onkin suositellut AVE-mittaamisen hylkäämistä.

Mitä palavereissa tapahtuu?

Laadimme aloituspalaveriin esityslistan, jolloin viestintäsuunnitelmaan liittyviä teemoja voidaan käydä läpi selkeän strukturoidusti. Tämän kautta pyrimme saamaan kokonaiskuvan organisaation yksilöllisistä viestinnällisistä tarpeista, jotta pystymme rakentamaan viestinnän kunto-ohjelman parhaalla mahdollisella tavalla.

Rakennustyön päätteeksi käymme purkupalaverissa viestinnän kunto-ohjelman yhteisesti läpi ja varmistamme, että ohjelman seuraaminen ja tuloksien mittaaminen on suoraviivaista. Tarvittaessa, voimme tehdä vielä hienosäätöä ohjelmaan purkupalaverin jälkeen.

Voimmeko kertoa liiketoimintaan liittyvistä asioista?

Viestinnän suunnittelussa on aina kyse kumppanuudesta ja kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä. Voitte luottavaisin mielin keskustella kanssamme myös arkaluontoisista teemoista. Halutessanne voimme sopia erillisestä NDA-sopimuksesta.

Kuinka pian voimme aloittaa?

Valmistelemme aloituspalaverin sisällön toimeksiannon saatuamme. Käytämme aikaa toimeksiantoon, organisaatioon ja toimialaan tutustumiseen sekä rakennamme aloituspalaverin agendan. Aloituspalaveri voidaan järjestää yleensä parin viikon sisään tilauksesta.